Nỗi đau khổ tột cùng

Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.
Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng.

Xem Thêm Tác Giả Alexandre Dumas