Nỗi bất hạnh làm ra con người

Nỗi bất hạnh làm ra con người, còn con người làm ra hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ba lan