Nhược điểm duy nhất của người đàn ông

Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt.

Xem Thêm Tác Giả Vacherot