Những người thông thái nhất

The wisest men follow their own direction.

Những người thông thái nhất đi theo phương hướng của chính mình.

Xem Thêm Tác Giả Euripides