Những người hàng xóm

Chúng ta có thể sống không có bạn bè, nhưng không thể sống không có những người hàng xóm.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh