Những lúc bạn mệt mỏi

Đóng góp bởi Zoe

Hãy cảm ơn những lúc bạn mệt mỏi. Vì sự mệt mỏi hay đuối sức chứng tỏ bạn đã rất nỗ lực.