Những gì thực sự thuộc về chúng ta

All that really belongs to us is time; even he who has nothing else has that.

Tất cả những gì thực sự thuộc về chúng ta là thời gian; dù là một người trắng tay thì vẫn có nó.

Xem Thêm Tác Giả Baltasar Gracian