Những điều vĩ đại

Great things are done more through courage than through wisdom.
Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm nhiều hơn là bằng trí khôn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Đức