Những điều như đá tảng

Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.

Xem Thêm Tác Giả A.L. Gordon