Nhịp bước

Nhịp bước của thời gian có 3 loại: “tương lai” đủng đỉnh đến muộn, “hiện tại” mất mau, “quá khứ” mãi mãi dừng lại.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare