Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp, mà chính phải là đặt ra các câu hỏi thích hợp .

Xem Thêm Tác Giả Cynthia Ozick