Nhận thức chân lý

Điều chủ yếu cản trở nhận thức chân lý không phải là sai lầm mà là chân lý như đúng như sai.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)