Nhẫn nại

Nhẫn nại

Chỉ có những kẻ nào có nhẫn nại làm những việc dễ mới biết nghệ thuật làm dễ dàng những việc khó.

Xem Thêm Tác Giả Silơ