Nhà được dựng nên để sống

Nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

Xem Thêm Tác Giả Francis Bacon