Nguyên nhân của mọi thứ

Cái gì là nguyên nhân của mọi thứ? – Thời gian.

Xem Thêm Tác Giả Pêriandrơ Corinphơxki