Nguồn gốc tội lỗi

Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Xem Thêm Tác Giả Lord Beavierbrook