Người thông minh

Người thông minh biết sợ ngay cả kẻ thù yếu nhất.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ La Tinh