Người thông minh

Người thông minh ỷ vào kẻ ngốc nhiều hơn kẻ ngốc ỷ vào người thông minh.

Xem Thêm Tác Giả Collins (Anh)