Người sinh ra chẳng học

Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành.
Người sinh ra chẳng học, mờ mờ như đi đêm.

Xem Thêm Tác Giả Thái Công