Người sáng tạo lịch sử

Người sáng tạo lịch sử không có thời gian để viết lịch sử.

Xem Thêm Tác Giả Montaigne (Pháp)