Người quân tử

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử

  • biiiiiii

    câu này của ai?