Người dũng cảm khiếp sợ khi nguy hiểm đã qua

Shy person scares before the danger comes, coward person scares at the time the danger comes, brave person scares when the danger is over.
Người nhút nhát khiếp sợ trước khi nguy hiểm đến, kẻ hèn nhát khiếp sợ tại thời điểm nguy hiểm xảy ra, người dũng cảm khiếp sợ khi nguy hiểm đã qua.

Xem Thêm Tác Giả Jean Paul Ritcher