Người đọc và người quan sát

Người đọc biết nhiều nhưng người quan sát còn biết nhiều hơn.

Xem Thêm Tác Giả A. Dumas con