Người đáng ghét

Người chấp nhặt là người đáng ghét, vì người ấy làm hại đạo đức. Lời một việc mà bỏ lỡ trăm việc.

Xem Thêm Tác Giả Mạnh Tử