Người bất tài

Người bất tài coi khinh khoa học; người thất học tán thưởng khoa học; người trí tuệ lợi dụng khoa học.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)