Người bạn

Thà có một người bạn ở gần còn hơn là hai người bạn ở xa.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Đức