Người anh em ruột

Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửi vào gia đình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết Danh