Người ăn mày

Những người ăn mày là những người không có quyền lựa chọn.

Xem Thêm Tác Giả Beaumont And Fletcher