Ngu chu kỳ

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những cái ngu mang tính chu kỳ.