Ngôn ngữ câm lặng

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire