Ngồi buồn há miệng ra xem

Ngồi buồn há miệng ra xem

Đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi

Con nào khoẻ cánh thì bay

Con nào yếu cánh chết ngay trong mồm

  • ljk

    trời đất…???