Ngoại giao

Ngoại giao là khoa học của sự nhượng bộ.

Xem Thêm Tác Giả A.Musset