Nghệ thuật

Nghệ thuật là sản phẩm mô phỏng tình cảm, giống như lời nói là sản phẩm mô phỏng tư tưởng.

Xem Thêm Tác Giả Lange (Mỹ)