Ngồi buồn ta đếm ngón tay

Ngồi buồn ta đếm ngón tay.

Ủa sao ngón ngắn ngón dài vậy ta.

Nghỉ hoài mà cũng chẳng ra.

Lấy dao chặt bớt thế là bằng nhau.