Never question if you ate in love or not

Never question if you ate in love or not, because if you were you wouldn’t need to ask.
Đừng bao giờ hỏi em có đang yêu hay không, bởi nếu em đang yêu, em sẽ không cần phải hỏi câu hỏi đó.