Nếu muốn thông minh

Nếu muốn thông minh bạn hãy hỏi cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi không còn gì nữa.

Xem Thêm Tác Giả Glaphate

Nếu muốn thông minh

Nếu muốn thông minh bạn hãy hỏi cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi không còn gì nữa.

Xem Thêm Tác Giả Glaphate