Nếu lấy

Nếu lấy sách vở so sánh với đời người, thì 40 năm đầu là chính văn, 30 năm sau là chú thích.

Xem Thêm Tác Giả Schopenhauer (Đức)