Nếu học chỉ là bắt chước

Nếu học chỉ là bắt chước, vậy chúng ta sẽ không có khoa học, cũng sẽ không có kỹ thuật.

Xem Thêm Tác Giả Gorky (Liên Xô)

  • SLy

    Cần 1 bài nghị luận về câu nói này!!! Híc,ai giúp cho cái