Nếu em là bịch thuốc phiện

Nếu em là bịch thuốc phiện… Anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên.
Nếu em là trại thương điên… Anh sẽ là thằng điên mãi mãi.

  • Thanh Nguyen Nhut

    Oh ze