Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Anh về học võ Lý Tử Long

Học luôn cú đấm liên hoàn cước

Hạ gục chồng em đêm động phòng.