Nếu bạn

Nếu bạn đóng cửa với mọi sai lầm, vậy chân lý cũng bị bạn cho đứng ngoài cửa.

Xem Thêm Tác Giả Tagore (Ấn Độ)