Nếu bạn không cần tiền.

A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don’t need it.

Ngân hàng là nơi sẽ cho bạn vay nếu bạn có thể chứng minh là bạn không cần tiền.

Xem Thêm Tác Giả Bob Hope