Nếu A là thành công trong cuộc đời

If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.

Nếu A là thành công trong cuộc đời, vậy thì A bằng x cộng y cộng z. Làm việc là x; y là chơi; và z là giữ mồn giữ miệng.

Xem Thêm Tác Giả Albert Einstein