Nếu 1 mai

Nếu 1 mai anh đi theo người khác.

Em sẽ cười chứ không khóc đâu anh.

Miệng em cười tay cầm can axit.

Lòng ngậm ngùi 2 lít đủ ko anh?

  • ljk

    thật là….