Nam quốc sơn hà nam đế cư

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Rượu ngon đã rót đừng để hư

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư

Nhỏ không hút thuốc lớn ung thư !!!