Muốn xây dựng đất nước

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài.

Xem Thêm Tác Giả Chiếu Lập Học