Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.