Muốn mọi người đối xử

Muốn mọi người dối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế.

Xem Thêm Tác Giả Karl Marx