Muốn kéo

Muốn kéo dài thời gian ban ngày, biện pháp tốt nhất chẳng gì hơn là lấy cắp mấy tiếng của ban đêm.

Xem Thêm Tác Giả Dickens (Anh)