Muốn được hạnh phúc

Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó.

Xem Thêm Tác Giả Edgar Poe